Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd:

1.1 TattooAtWork

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan TattooAtWork tot het laten aanbrengen van een tatoeage.

1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen TattooAtWork en opdrachtgever tot levering van diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage.

2. Toepasselijkheid

2.1 Alle leveringen van tatoeages door TattooAtWork worden zonder enige uitzondering geleverd door TattooAtWork en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens TattooAtWork zijn ingeschakeld.

2.2 De opdrachtgever die een overeenkomst met TattooAtWork aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door TattooAtWork gehanteerde algemene Voorwaarden.

3. Eigen verantwoording en eigen risico

3.1 Alle opdrachten van opdrachtgever aan TattooAtWork worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan TattooAtWork tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is de opdrachtgever bekend dat de door of namens TattooAtWork aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

3.3 Door opdracht te geven aan TattooAtWork tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart de opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, Hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van TattooAtWork of derden in gevaar kan brengen.

3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door TattooAtWork te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.5 TattooAtWork brengt geen tatoeages aan bij personen onder de 18 jaar, behalve met toestemming van ouder/verzorger.

3.6 TattooAtWork behandelt geen personen welke onder invloed zijn van drugs of alcohol

3.7 TattooAtWork heeft altijd het recht om de opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieŽn te maken en deze te bewaren. Indien de opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft TattooAtWork het recht de opdracht te weigeren.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Door opdracht te geven aan TattooAtWork erkent de opdrachtgever dat TattooAtWork een inspanningsverbintenis heeft. TattooAtWork zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. TattooAtWork kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. TattooAtWork is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling.

4.2 Voor het geval TattooAtWork aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat TattooAtWork voor de betreffende levering van producten of diensten aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede TattooAtWork ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

4.4 TattooAtWork bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

5. Garantie

TattooAtWork gebruikt voor het tatoeŽren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen TattooAtWork en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Amsterdam, behoudens indien TattooAtWork als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

7. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.